5102686   פסגות (3B)י Best Investי

​מצטערים, הדף אליו ביקשת להגיע בעידכון.

מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.

****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן
3B=עד 50% חשיפה מנייתית, עד 30% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט)

1. לדוגמא: שיעור ההשקעה ב"תיק מאוזן" באפיק שקלי ריבית קבועה הנכלל בתמהיל הינו 16%. סכום כל שיעורי ההשקעה באפיקים הכלולים בתמהיל שקרן נאמנות רשאית להשקיע בהם בהתאם להוראות הדין (דהיינו למעט: "אחר") הינו 90%. לפיכך "שיעור החשיפה המומלץ" לאפיק שקלי ריבית קבועה יהיה: 17.77%=16:90X100מעוגל למספר השלם הקרוב אליו, דהיינו 18%.

2. מנהל הקרן יתאים את השקעות הקרן בהתאם לשינויים שיחולו מעת לעת בתמהיל ההשקעות המומלץ, וזאת עד ליום חישוב המחירים העשירי לאחר כל שינוי כאמור בפרסום באתר.

3. מובהר בזה, כי החשיפה למטבע חוץ האמורה בס"ק זה לעיל כוללת גם חשיפה למטבע חוץ הנוצרת כתוצאה מחשיפה למניות הנסחרות בחו"ל, בעוד שהחשיפה לאפיק אג"ח בחו"ל (כולל קונצרני צמוד מט"ח ועו"ש מט"ח) הכלול ב- "תיק מאוזן" המתפרסם באתר בנק לאומי לישראל בע"מ אינה כוללת חשיפה למטבע חוץ הנוצרת כתוצאה מחשיפה למניות הנסחרות בחו"ל.

4. אג"ח שאינן בדירוג השקעה -   אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ-BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג
BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו.
בהתאם להוראות הדין שעתה בתוקף ובכפוף לאמור בהוראות האמורות, ירד דירוג אגרת חוב המוחזקת בקרן או דירוג מדינת חוץ לדירוג הנמוך מדירוג השקעה (BBB מינוס) ובשל כך חרגו השקעותיה ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות לא יאוחר  מעשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.

f