5102363   פסגות (0B)(!) קונצרני עד 4 שנים – מגודרת מט"ח 1#

​מצטערים, הדף אליו ביקשת להגיע בעידכון.

מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.

0B=ללא חשיפה מנייתית, עד 30% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט)

דרגת החשיפה של הקרן למט"ח/למניות משקפת את שיעור החשיפה שיימדד בהתאם לשיעורי החשיפה המרביים למט"ח/למניות של הקרנות המוחזקות

# קרן בלתי מוגבלת להשקעות בני"ע חוץ.

(!) הכללת סימן קריאה בשם הקרן משמעותו כי שיעור החשיפה האפשרי שלה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה (כהגדרתן להלן) עשוי לעלות על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מדרגת החשיפה שלה למניות הכלולה בפרופיל החשיפה שלה.

1. בתאריך 30.12.15 הקרן שינתה שם ומדיניו באופן מהותי. לשעבר פסגות (0B)(!) אג"ח גלובלי – מוגנת מט"ח.

2. "אג"ח שאינן בדירוג השקעה" –   אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ-BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג
BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו.

 

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.

f