קרנות סל

קרן סל היא כלי השקעה שנוצר בעקבות הרפורמה בענף תעודות הסל (הידועה בכינויה "תיקון 28") אשר יצאה לפועל בתחילת אוקטובר 2018. עיקר מהותה של הרפורמה היה הסדרת תחום תעודות הסל תחת חוק השקעות משותפות בנאמנות, במסגרתה הפכו תעודות הסל לקרנות נאמנות מבחינת המבנה המשפטי שלהן.

נכסי הקרן מצויים בבעלות הנאמן לטובת בעלי היחידות – כיתר קרנות הנאמנות, קרן סל כפופה לחוק השקעות משותפות בנאמנות, ונכסי הקרן מצויים בבעלות הנאמן.

סחירות - קרן סל נסחרת באופן רציף בבורסה, תוך מעורבות ושיפור סחירות המבוצעת ע"י עושה שוק. זאת, בשונה מקרן מחקה פתוחה הניתנת לרכישה/מכירה פעם אחת ביום בלבד.

פיקוח – קרנות הסל מפוקחות ע"י רשות ניירות ערך.

מהי קרן סל?

קרן הסל דומה במהותה ל- Exchange Traded Fund) ETF), והינה קרן נאמנות סחירה העוקבת אחר נכס הבסיס ומבוססת על מאמץ מיטבי (Best Effort) של מנהל הקרן להשגת תשואת נכסי המעקב.

מהו המבנה המשפטי של קרן הסל?

בהיותה קרן נאמנות, קרן סל כפופה לחוק השקעות משותפות בנאמנות ומפוקחת ע"י רשות ניירות ערך, נכסי הקרן מצויים בבעלות הנאמן ולא בבעלות מנהל הקרן.

מתי נכנס תיקון 28 לתוקף?

הפיכת תעודות הסל לקרנות סל נעשתה באופן מדורג החל מיום 04/10/2018 ועד ליום 23/12/2018 ב- 11 פעימות בהתאם לסוג התעודה. בסמוך לכל פעימה תעודת הסל הפסיקה להיסחר ובמקומה החלה להיסחר קרן הסל.

מהו ההבדל העיקרי בין קרן סל ובין קרן מחקה פתוחה?

יחידות של קרן מחקה פתוחה (קרן מחקה 'רגילה') ניתנות ליצירה/פדיון פעם אחת ביום מסחר. זאת, לעומת יחידות של קרן סל (שהינה קרן מחקה 'סגורה' וסחירה) הנסחרת באופן רציף בבורסה, תוך מעורבות ושיפור סחירות המבוצעת על ידי עושה שוק (וגם ניתנות ליצירה/פדיון פעם אחת ביום מסחר).

מהי מטרת קרן הסל?

מטרת קרן הסל, בדומה למטרת קרנות נאמנות מחקות 'רגילות', היא לעשות מאמץ מיטבי (Best Effort) להשיג תשואה דומה ככל שניתן לנכס הבסיס/המעקב אחריו היא עוקבת. בחלק מקרנות הסל ישנה למנהל הקרן אפשרות להוסיף רצועה של דמי ניהול משתנים ('רצועת ביטחון').

מהי רצועת הביטחון?

רצועת הביטחון (או 'דמי ניהול משתנים') הינה מנגנון סימטרי שמוגבל בהיקפו, הכולל הן רכיב של דמי ניהול חיוביים (תוספת לשכר מנהל הקרן במקרה שתשואת הקרן גבוהה מתשואת נכס המעקב) והן רכיב של דמי ניהול שליליים (החזר דמי ניהול במקרה שתשואת הקרן נמוכה מתשואת נכס המעקב). למעשה, דמי הניהול המשתנים מאפשרים ללקוח לקבל הגנה מפערי עקיבה שליליים עד גובהם. במקרה הפוך, בו יהיה פער חיובי בתשואת הקרן, מנהל הקרן יקבל את גובה דמי הניהול המשתנים, בעוד המשקיע ימשיך לקבל את יתרת התשואה מעבר לרצועה. גובה הרצועה (ככל שתהיה יתרה) יהיה בהתאם להוראות הדין ולהחלטת מנהל הקרן בשיעור שנע בין 0% (ללא רצועה) ועד 0.3% בהתאם לסוג הקרן ולסוג נכס הבסיס/המעקב.

דוגמה לחישוב רצועת הביטחון:

במידה והמדד הניב תשואה של 10% ומנהל הקרן השיג תשואה של 10.5% בקרן הרלוונטית, כאשר גובה הרצועה נקבע, לשם דוגמה, בשיעור של 0.2%, יקבל הלקוח את התשואה שמעבר לרצועה, כלומר סך תשואה של 10.3% (כלומר 10.5% פחות 0.2%). במידה ומנהל הקרן השיג תשואה של 9.5%, ישלים מנהל הקרן ללקוח את גובה הרצועה, כך שתשואת הלקוח תהיה 9.7%.

האם יש רצועת ביטחון בכל קרנות הסל?

לא בהכרח. כאמור, גובה הרצועה יהיה בהתאם להוראות הדין, ונתון לשיקול דעתו של מנהל הקרן. פרטים אודות קרנות סל הכוללות רצועה מפורסמים בתשקיף הקרן ו/או בדיווחים המידיים.

מי ייהנה מרווחים שאינם נובעים ממסחר?

רווחים (ככל שיהיו) כגון פערי ריבית ודיבידנדים הינם חלק מנכסי הקרן ויילקחו בחשבון לצורך חישוב תשואת הקרן. כלומר, רווחים כאמור ייזקפו לזכות מחזיקי הקרן. כאמור, בחלק מקרנות הסל ייתכן מנגנון 'רצועת ביטחון', כלומר מנהל הקרן יקבל רווחים עודפים מעבר לתשואת נכס המעקב, ככל שיהיו, בהתאם ורק עד לגובה הרצועה.

האם המעבר מתעודת סל לקרן סל היה מלווה באירוע מס?

המעבר לא היה כרוך באירוע מס בכל הנוגע למחזיקי תעודות הסל.

האם היה על מחזיק תעודת סל לבצע פעולה כלשהיא על מנת שהתעודה שברשותו תהפוך לקרן סל?

לא. השינוי התבצע באופן אוטומטי ע"י חברות תעודות/קרנות הסל, הבורסה, רשות ני"ע ומערכי התפעול בבנקים.

כיצד ניתן לסחור ביחידות קרן הסל?

ניתן להעביר פקודות קנייה/מכירה במהלך המסחר הרציף (כמו בתעודות סל), וכן לבצע יצירה/פידיון בשער המבוסס על השווי הנקי של הקרן נכון לסוף יום (כפי המצב כיום בקרנות נאמנות 'רגילות'). לקוחות כל הבנקים - לפרטים על פסגות ETF ניתן לפנות ליועץ ההשקעות בבנק.