1142959 פסגות סל תל בונד שקלי 5-15 (00A)

​מדד תל בונד שקלי 5-15 נערך ומחושב על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.


המדד כולל את כל איגרות החוב הקונצרניות, שאינן צמודות למדד בריבית קבועה בתקופה לפדיון משוקללת 5-15 שנים, אשר נכללות במאגר התל-בונד ועומדות בתנאי הסף של המדד.

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 08/01/2018

  • 38.7% נדל"ן ובינוי
  • 34.1% פיננסים
  • 18.7% תעשיה, מסחר ושירותים
  • 6% השקעה ואחזקות
  • 2.5% אנרגיה

נתונים כלליים

 • מספר נייר1142959
 • המידע נכון לתאריך08/01/2018
 • תאריך הנפקה15/01/2018
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0%
 • מדיניות ריביתהריבית מושקעת במלואה במדד

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
בי קומיונק אגח גתעשיה, מסחר ושירותים6%
דה זראסאי אגח גנדל"ן ובינוי 6%
דלק קב אגח לאהשקעה ואחזקות6%
מז טפ הנפק 40פיננסים6%
בזק אגח 9תעשיה, מסחר ושירותים5.5%
נכסים ובנ אגח טנדל"ן ובינוי 4.7%
מגדל הון אגח גפיננסים4.2%
לאומי אגח 178פיננסים4.0%
אלוני חץ אגח טנדל"ן ובינוי 3.9%
מליסרון אגח טונדל"ן ובינוי 3.5%

​​*בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.01% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.01%