1142926 פסגות סל תל בונד צמודות 5-15 (00A)

מדד תל בונד צמודות 5-15 נערך ומחושב על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.


המדד כולל את כל איגרות החוב הקונצרניות, שצמודות למדד בריבית קבועה בתקופה לפדיון משוקללת 5-15 שנים, אשר נכללות במאגר התל-בונד ועומדות בתנאי הסף של המדד.​

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 08/01/2018

  • 62.7% נדל"ן ובינוי
  • 16.2% פיננסים
  • 11.4% אנרגיה
  • 9.7% תעשיה, מסחר ושירותים

נתונים כלליים

 • מספר נייר1142926
 • המידע נכון לתאריך08/01/2018
 • תאריך הנפקה15/01/2018
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0%
 • מדיניות ריביתהריבית מושקעת במלואה במדד

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
אדמה אגח בתעשיה, מסחר ושירותים5%
גב ים אגח ונדל"ן ובינוי 5%
גזית גלוב אגח יבנדל"ן ובינוי 5%
חשמל אגח 27אנרגיה5%
חשמל אגח 29אנרגיה5%
עזריאלי אגח דנדל"ן ובינוי 5%
מז טפ הנפק 45פיננסים4.9%
נכסים ובנ אגח דנדל"ן ובינוי 4.5%
שיכון ובינוי אגח 6נדל"ן ובינוי 3.7%
ארפורט אגח הנדל"ן ובינוי 3.6%

​​*בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.01% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.01%

f