1142447 פסגות סל תל בונד שקלי-50 (00A)

• מדד תל בונד שקלי – 50 נערך ומחושב על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
• המדד כולל את 50 איגרות החוב הקונצרניות הגדולות של חברות, בעלות זיקה לישראל, שנכללות במדד תל בונד-שקלי.​

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 26/11/2017

  • 33% פיננסים
  • 25% תעשיה, מסחר ושירותים
  • 20% נדל"ן ובינוי
  • 9% אנרגיה
  • 7% השקעה ואחזקות
  • 6% טכנולוגיה

נתונים כלליים

 • מספר נייר1142447
 • המידע נכון לתאריך26/11/2017
 • תאריך הנפקה04/12/2017
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0%
 • מדיניות ריביתהריבית מושקעת במלואה במדד

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
בזק אגח 9תעשיה, מסחר ושירותים3%
בי קומיונק אגח גתעשיה, מסחר ושירותים3%
דלק קב אגח לאהשקעה ואחזקות3%
חשמל אגח 26אנרגיה3%
כיל אגח התעשיה, מסחר ושירותים3%
מגדל הון אגח גפיננסים3%
מז טפ הנפק 37פיננסים3%
מז טפ הנפק 40פיננסים3%
מז טפ הנפק 41פיננסים3%
פועלים הנפ הת יאפיננסים3%

​*בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.015% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.015%

f