1138809 פסגות סל Bloomberg Barclays US Intermediate Credit י(0Da)י(GTR)י

פיזור רחב - המדד מכיל כ - 4,300 אגרות חוב קונצרניות נקובות דולר בשוק הקונצרני בארה"ב.
אגרות החוב מדורגות בדרגת השקעה ומעלה או שהונפקו ע"י גוף מדורג.
הקופון מושקע ברוטו במדד.
דירוג בינלאומי ממוצע: +A/A

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 10/07/2016

  • 30% פיננסים
  • 18% ארגונים ממשלתיים
  • 12% צריכה בסיסית
  • 8% תעשיה
  • 7% אנרגיה
  • 7% טכנולוגיה
  • 7% צריכה מחזורית
  • 6% תקשורת
  • 5% תשתיות

נתונים כלליים

 • מספר נייר1138809
 • המידע נכון לתאריך10/07/2016
 • תאריך הנפקה26/07/2016
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.318%
 • מדיניות ריביתהריבית מושקעת במדד.

קבצים

​* בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.018% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.318%