1138072 פסגות סל 0Da) (GTR) Bloomberg Barclays US Corporate 1-5 Year)

​מכיל אגרות חוב קונצרניות נקובות דולר בשוק הקונצרני בארה"ב.
אגרות החוב מדורגות בדרגת השקעה ומעלה או שהונפקו ע"י גוף מדורג, והינן בעלות זמן לפירעון מעל שנה ועד 5 שנים.

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 11/04/2016

  • 40.6% פיננסים
  • 14.4% צריכה בסיסית
  • 9.9% תעשיה
  • 8.5% אנרגיה
  • 7.6% צריכה מחזורית
  • 7.0% טכנולוגיה
  • 6.9% תקשורת
  • 5.2% תשתיות

נתונים כלליים

 • מספר נייר1138072
 • המידע נכון לתאריך11/04/2016
 • תאריך הנפקה12/04/2016
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.450%
 • סימול בלומברגPSGT317 IT
 • מדיניות ריביתהריבית מושקעת במדד. ההפרש בין הריבית השקלית לריבית הדולרית יושקע חזרה בתעודה.

קבצים

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.48%