1138031 פסגות סל GTR) Bloomberg Barclays US Credit 1-3 Year) מנוטרלת מטבע (00a)

המדד מכיל אגרות חוב קונצרניות וכן אגרות חוב של רשויות מקומיות וגופים ממשלתיים, נקובות דולר בשוק האג"ח בארה"ב.
אגרות החוב מדורגות בדרגת השקעה ומעלה או שהונפקו ע"י גוף מדורג, והינן בעלות זמן לפירעון מעל שנה ועד 3 שנים.​

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 11/04/2016

  • 31.7% פיננסים
  • 21.8% ארגונים ממשלתיים
  • 11.5% צריכה בסיסית
  • 7.3% תעשיה
  • 7% אנרגיה
  • 6.1% צריכה מחזורית
  • 5.2% טכנולוגיה
  • 4.7% תשתיות
  • 4.6% תקשורת

נתונים כלליים

 • מספר נייר1138031
 • המידע נכון לתאריך11/04/2016
 • תאריך הנפקה11/04/2016
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.100%
 • סימול בלומברגPSGT313 IT
 • מדיניות ריביתהריבית מושקעת במדד. ההפרש בין הריבית השקלית לריבית הדולרית יושקע חזרה בתעודה.

קבצים

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.13%