1135292 פסגות סל גליל 2-5 סד-4 (00A)

מדד מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים נערך ומחושב על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ומורכב מאגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן לתקופת פדיון של 2-5 שנים הנסחרות בשוק בכל יום נתון.

נתונים כלליים

  • מספר נייר1135292
  • המידע נכון לתאריך24/03/2015
  • תאריך הנפקה19/04/2015
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.150%
  • סימול בלומברגPTBS290 IT
  • מדיניות ריביתהריבית מושקעת במלואה במדד

קבצים

10 החברות המובילות במדד

שם אג"חמשקל במדד
ממשל צמודה 041841.5%
ממשל צמודה 101931.5%
ממשל צמודה 051727.1%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.02% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.17%

f