1134576 פסגות סל שחר 2-5 סד-4 (00A)

> מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים נערך ומחושב על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

> המדד מורכב מכל אגרות החוב הממשלתיות הלא צמודות בריבית קבועה לתקופת פדיון של 2-5 שנים הנסחרות בשוק 

   בכל יום נתון.

נתונים כלליים

  • מספר נייר1134576
  • המידע נכון לתאריך26/01/2015
  • תאריך הנפקה15/02/2015
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.150%
  • מדיניות ריביתהריבית מושקעת במלואה במדד

קבצים

10 החברות המובילות במדד

שם אג"חמשקל במדד
ממשל שקלית 021930.9%
ממשל שקלית 021728.1%
ממשל שקלית 011825%
ממשל שקלית 05199.4%
ממשל שקלית 10176.7%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.02% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.17%

f