1127760 פסגות סל תל בונד צמוד (00A)

 • ​מדד תל בונד-צמודות כולל את כל איגרות החוב הקונצרניות, שצמודות למדד בריבית קבועה, אשר נכללות במאגר האג"ח.

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 25/01/2015

  • 44.5% פיננסים
  • 36.8% נדל"ן ובינוי
  • 14.0% תעשיה, מסחר ושירותים
  • 4.7% השקעה ואחזקות

נתונים כלליים

 • מספר נייר1127760
 • המידע נכון לתאריך25/01/2015
 • תאריך הנפקה10/02/2013
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.200%
 • מדיניות דיבידנדהריבית המתקבלת בחברה מושקעת במלואה במדד
 • נכס המעקבמדד תל בונד-צמודות

קבצים

10 החברות המובילות במדד

שם אג"חדירוג מעלותמשקל במדד
פועלים הנפ הת יAA+3.6%
לאומי התח נד יבAA+2.4%
פועלים הנ הת ידAA+2.4%
אדמה אגח בAA-2.3%
גזית גלוב אגח יאAA-2.2%
בזק אגח 6AA2.2%
פועלים הנפקות אגח 33AAA2.0%
מזרחי הנפקות 35AAA2.0%
גזית גלוב אגח דAA-1.9%
מזרחי הנפקות 38AAA1.8%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.23%

f