1126473 פסגות סל חסר גליל 5-10 (581.24) (00A)

מדד אג"ח ממשלתיות צמודות מדד כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן הנסחרות בבורסה איגרות החוב לתקופות פדיון של 5-10 שנים משקל כל איגרת חוב במדד נקבע על פי היחס שבין שווי השוק המצרפי של כל איגרות החוב המרכיבות את המדד תעודת הסל עוקבת באופן הפוך אחר מדד גליל 5-10 , כך שעל כל שינוי של נקודה אחת במדד, מחיר התעודה ישתנה בנקודה אחת בכיוון ההפוך.

נתונים כלליים

  • מספר נייר1126473
  • המידע נכון לתאריך11/07/2013
  • תאריך הנפקה06/06/2012
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.750%
  • מדיניות ריביתריבית בנק ישראל בניכוי מרווח הפחתה

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
גליל 590341.0%
ממשל צמודה 092231.5%
ממשל צמודה 101927.6%

​* שכר הנאמן לא נגבה מהלקוח, כי אם מהחברה המנהלת.