1116581 פסגות סל תל בונד שקלי סד-2 (00A)

 • מדד תל-בונד שקלי נערך ומחושב על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב.
 • המדד מורכב מכל אגרות החוב הקונצרניות שאינן צמודות ונושאות ריבית בשיעור קבוע, אשר נכללות במאגר האג"ח ועומדות בתנאי הסף של המדד.
 • מדיניות ריבית: הריבית מושקעת במלואה במדד.

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 26/01/2015

  • 37.1% פיננסים
  • 27.8% תעשיה, מסחר ושירותים
  • 16.7% נדל"ן ובינוי
  • 9.6% השקעה ואחזקות
  • 8.7% טכנולוגיה

נתונים כלליים

 • מספר נייר1116581
 • המידע נכון לתאריך26/01/2015
 • תאריך הנפקה09/12/2009
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.350%
 • סימול בלומברגMBTS77 IT
 • מדיניות ריביתהריבית המתקבלת בחברה מושקעת במלואה במדד
 • נכס המעקבמדד תל בונד שקלי

קבצים

10 החברות המובילות במדד

שם אג"חדירוג מעלותמשקל במדד
לאומי התח נד יגAA+6.8%
פועלים הנ הת יאAA+5.8%
פועלים הנפקות אגח 29AAA5.1%
דלק קבוצה אגח טוA+4.6%
בזק אגח 8AA3.9%
אלביט מערכות אגח אAA+3.8%
תעשייה אוירית אגח גAA3.6%
מזרחי הנפקות 37AAA3.6%
מזרחי הנפקות 34AAA3.1%
אקסטל אגח אA2.8%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.38%

f