1112861 פסגות סל גליל 2-5 סד-1 (00A)

  • מדד אג”ח ממשלתיות צמודות מדד כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן הנסחרות בבורסה
  • איגרות החוב לתקופות פדיון של 2-5 שנים
  • משקל כל איגרת חוב במדד נקבע על פי היחס שבין שווי השוק שלה לבין שווי השוק המצרפי של כל איגרות החוב המרכיבות את המדד

נתונים כלליים

  • מספר נייר1112861
  • המידע נכון לתאריך11/07/2013
  • תאריך הנפקה10/12/2008
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.400%
  • סימול בלומברגPSGGL23 IT
  • מדיניות ריביתהריבית המתקבלת בחברה מושקעת במלואה במדד
  • נכס המעקבמדד גליל 2-5

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
ממשל צמודה 041864.6%
ממשל צמודה 051735.4%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.43%

f