1112853 פסגות סל גליל 0-2 סד-1 (00A)

  • מדד אג”ח ממשלתיות צמודות: המדד כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן הנסחרות בבורסה
  • איגרות החוב לתקופות פדיון של 0-2 שנים
  • משקל כל איגרת חוב במדד נקבע על פי היחס שבין שווי השוק שלה לבין שווי השוק המצרפי של כל איגרות החוב המרכיבות את המדד

נתונים כלליים

  • מספר נייר1112853
  • המידע נכון לתאריך11/07/2013
  • תאריך הנפקה10/12/2008
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.150%
  • סימול בלומברגPSGGL22 IT
  • מדיניות ריביתהריבית המתקבלת בחברה מושקעת במלואה במדד
  • נכס המעקבמדד גליל 0-2

קבצים

10 החברות המובילות במדד

שם אג"חמשקל במדד
גליל 547245.8%
ממשל צמודה 061440.8%
גליל 547010.2%
גליל 54713.2%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.18%

f