1108182 פסגות סל גליל 5-10 סד-4 (00A)

  • מדד אג”ח ממשלתיות צמודות מדד כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן הנסחרות בבורסה
  • איגרות החוב לתקופות פדיון של 5-10 שנים
  • משקל כל איגרת חוב במדד נקבע על פי היחס שבין שווי השוק שלה לבין שווי השוק המצרפי של כל איגרות החוב המרכיבות את המדד

נתונים כלליים

  • מספר נייר1108182
  • המידע נכון לתאריך11/07/2013
  • תאריך הנפקה21/11/2007
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.400%
  • סימול בלומברגMBGLL44 IT
  • מדיניות ריביתמדד השקעה - הריבית מושקעת במלואה במדד
  • נכס המעקבמדד גליל 5-10

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
גליל 590341.0%
ממשל צמודה 092231.5%
ממשל צמודה 101927.6%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.02% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.42%

f