1108158 פסגות סל שחר 0-2 סד-2 (00A)

  • המדד כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות שאינן צמודות ומחלקות ריבית קבועה
  • איגרות החוב לתקופת פדיון של 0-2 שנים
  • משקל כל איגרת חוב במדד נקבע על פי היחס שבין שווי השוק שלה לבין סך שווי השוק המצרפי של כל איגרות החוב המרכיבות את המדד

נתונים כלליים

  • מספר נייר1108158
  • המידע נכון לתאריך11/07/2013
  • תאריך הנפקה21/11/2007
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.150%
  • סימול בלומברגMBTS236 IT
  • מדיניות ריביתהריבית המתקבלת בחברה מושקעת במלואה במדד
  • נכס המעקבמדד שחר 0-2

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
גליל 547245.8%
ממשל צמודה 061440.8%
גליל 547010.2%
גליל 54713.2%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.18%

f