1101344 פסגות סל שחר 5+ סד-3 (00A)

  • המדד כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות שאינן צמודות ומחלקות ריבית קבועה
  • איגרות החוב לתקופת פדיון של חמש שנים ומעלה
  • משקל כל איגרת חוב במדד נקבע על פי היחס שבין שווי השוק שלה לבין שווי השוק המצרפי של כל איגרות החוב המרכיבות את המדד

נתונים כלליים

  • מספר נייר1101344
  • המידע נכון לתאריך11/07/2013
  • תאריך הנפקה05/02/2007
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.400%
  • סימול בלומברגMBSHR14 IT
  • מדיניות ריביתהריבית המתקבלת בחברה מושקעת במלואה במדד
  • נכס המעקבמדד שחר מעל 5

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
ממשל שקלית 021921.9%
ממשל שקלית 012220.3%
ממשל שקלית 102620.3%
ממשל שקלית 012018.0%
ממשל שקלית 032312.6%
ממשל שקלית 01426.9%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.43%

f