הערות משפטיות – אנליזות סיטי

​עבודת אנליזה זו (להלן "דוח") הינה רכושה של CGML- Citi Global Markets Limited (להלן "סיטי") אשר אפשרה לפסגות ניירות ערך בע"מ (להלן "פסגות ני"ע") לעשות שימוש במסמך זה לצרכיה של פסגות ני"ע וכן לצרכי פרסום של הדוח ו/או תרגומו של הדוח ללקוחותיה של פסגות ני"ע כמופיע במאגרי המידע של פסגות ני"ע, מעת לעת. אין להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן ו/או פעולה, דפוס, צילום, הקלטה, העתקה את הדוח, ו/או כל חלק מהם ללא קבלת אישור בכתב ומראש מאת פסגות ני"ע. הדוח מבוסס על נתונים שהינם גלויים לציבור ושפורסמו על ידי סיטי ו/או פסגות ני"ע ו/או החברות המוזכרות בדוח (להלן "החברות") בתשקיפים, דוחות כספיים, הודעות לבורסות לניירות ערך, פרסומים בכל התקשורת ובכל דרך אחרת ועל בסיס הענפים בהן פעולת החברות והנחות שנעשו על בסיס מידע, פרסומים ונתונים אלו. 

המידע​, הפרסומים והנתונים מהמקורות הנ"ל הונחו כנכונים ודוח זה המסתמך עליהם אינו מהווה אימות או אישור לנכונות נתונים אילו. המידע המופיע בדוח זה מעודכן למועד פרסומו לראשונה ואינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העבודות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא מתן הודעה נוספת . ניתוח זה משקף את הבנות סיטי ואו פסגות ביום ערכית דוח זה. מודגש כי אין סיטי ואו פסגות ני"ע ואו עובדיה אחראים למהימנות המידע המופרט בדוח, לשלמותו, לדיוק הנתונים הכלולים בו ואו להשמטה, שגיאה או ליקוי אחר בדוח. סיטי או פסגות ני"ע לא תיהנה אחראיות בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרמו משימוש בדוח זה, אם יגרמו, ואינן מתחייבות כי שימוש במידע שבדוח זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש, ייתכן שבמועד פרסום הדוח, או במהלך 30 הימים שקדמו למועד הפרסום, סיטי או פסגות ני"ע ואו תאגיד קשור אליהם החזיקו או מחזיקים או עשויים להחזיק בחשבונות הנוסטרו שלהם או בחשבונות המנוהלים על ידם בעבור לקוחות החזקה מהותית בסוג כלשהו של ניירות הערך של חברה מהחברות המוזכרות בדוח. ייתכן שסיטי ו/או פסגות ני"ע קיבלו או מקבלות במהלך 12 החודשים האחרונים וייתכן שהם צפויות לקבל, לאחר מועד הפרסום של הדוח, תגמול בהיקף מהותי מקבוצת החברה מהחברות המוזכרות בדוח. ייתכן שבמועד פרסום הדוח בעל השליטה בסיטי ו/או בפסגות ני"ע החזיק או מחזיק או עשוי להחזיק החזקה מהותית בסוג כלשהו של ניירות ערך של חברה מהחברות המוזכרות בדוח. אין לראות בדוח זה שיווק השקעות או תחליף לשיווק השקעות והתאמה אישיים וספציפיים ללקוח תוך התחשבנות צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבות ומטרות השקעתו המיוחדים של כל אדם. 

​אין להעביר דוח זה לצד ג' כלשהו. פסגות נירות ערך בע"מ הינה חברה בת בבעלותה המלאה של פסגות בית השקעות בע"מ, המצויה בשליטת קרנות אייפקס מסוימות, שהינן קרנות השקעה פרטיות ("אייפקס"). המבצעות מעת לעת השקעות בתאגידים שונים. למען הגילוי הנאות יובהר, כי אפשר שתאגיד הנסקר במסגרת הדוח שמפרסמת סיטי ואו החברה ואו מי מטעמה, יהא תאגיד שקרנות אייפקס בוחנת ביצוע השקעה בו או מנהלות עמו מגעים כלשהם לשם ביצוע השקעה בו. מודגש , כי סיטי ואו פסגות ני"ע אינן מודעת לבחינות אלו על ידי קרנות אייפקס, למעט במקרה בו מדובר במידע שהפך לציבורי. בכל מקרה, אין המלצותיהן, ניתוחיהן או מסקנותיהן של סיטי או פסגות ני"ע המופרטות בדוח זה ביחס לתאגיד נסקר, מושפעת באופן כזה או אחר מהתכנות השקעה של קרנות אייפקס בתאגיד זה. קרנות אייפקס עשויות בלבצע החלטות השקעה אשר אינן תאומות את ההמלצות והדעות המובאות במסגרת דוח זה שהועבר אליך על ידי פסגות ני"ע ואו מי מטעמה. ההמלצות דלעיל ניתנות ע"י מחלקת המחקר של סיטי ומעוברות אלייך באמצעות פסגות ני"ע. ללקוחותיה של פסגות ני"ע יובהר, למען הסר ספק, כי לחברות ולפעילות שונות בקבוצת פסגות בית השקעות בע"מ והתאגידים הקשורים אליו, מעניקים גם שירותי מחקר נוספים על ידי מחלקות מחקר שונות, במסגרתם עשויות להיות המלצות שונות ביחס לאותו נושא מחקר.