מרחיבים את המשפחה – המדריך למעסיק לחופשת לידה

עובד או עובדת שיוצאים לחופשת לידה זכאים להמשך הפקדות פנסיוניות, ועל המעסיק מוטלת האחריות להמשיך בהפרשות במהלך חופשת הלידה, בהתאם לקבוע בחוק. לכן, חשוב להקפיד על המשך מתן מלוא הזכויות הפנסיוניות לעובד גם בתקופה זו.

מה אורכה של חופשת לידה?

בשנת 2010 תוקן חוק עבודת נשים והוארכה חופשת הלידה לעובדת שעבדה לפני צאתה לחופשת לידה לפחות 12 חודשים אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה. על פי התיקון לחוק, חופשת הלידה הנה 26 שבועות (במקום 14 שבועות כפי שהיה עד לתיקון), מהם שבעה שבועות או פחות מזה, כרצון העובדת, לפני יום הלידה המשוער, והשאר אחרי יום הלידה.
חשוב להדגיש, כי הזכאות לדמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי נותרה בעינה, ומוגבלת לתקופה של 14 שבועות בלבד. עובדת אינה חייבת לנצל את 26 השבועות, ובלבד שחופשת הלידה לא תפחת מארבעה עשר שבועות.
חופשת הלידה לעובדת שלא השלימה שנת עבודה בטרם יצאה לחופשת לידה, תמשיך להיות 14 שבועות בלבד, מהם שבעה שבועות או פחות, כרצון העובדות לפני היום הלידה המשוער, והשאר אחרי יום הלידה.
כל עובדת זכאית לשהות בחופשה ללא תשלום לאחר חופשת הלידה, כאשר החופשה ללא תשלום מוגבלת לרבע ממספר החודשים שבהם עבדה העובדת אצל המעביד, פחות מספר השבועות שבהם עלתה חופשת הלידה על 14.
בכל מקרה, החופשה ללא תשלום תסתיים בחלוף 12 חודשים מיום הלידה.

עובד בחברה החליט לצאת לחופשת לידה במקום אשתו. מה אומר החוק בנושא זה?

החוק קובע כי בעל, וכן בן זוג שעונה על הגדרת החוק כ"ידוע בציבור", יכול להחליף יולדת בחופשת הלידה, בתנאי שעברו ששה שבועות מיום הלידה, שאשתו זכאית לחופשת לידה והסכימה בכתב לוותר על חלק מחופשת הלידה המגיעה לה, וכן שאשתו עבדה בתקופה שבה הוא שהה בחופשת הלידה. עוד נקבע כי עובד שאשתו זכאית לחופשת לידה בת 14 שבועות יהיה זכאי לחופשת לידה חלקית בת שמונה שבועות לכל היותר.
רק עובד שעבד לפחות שנה אצל אותו מעסיק ואשתו זכאית לחופשת לידה בת 26 שבועות, יהיה זכאי למלא את חופשת הלידה של אשתו עד 26 שבועות.
במצב בו העובד עבד אצל אותו מעביד פחות משנה עד יציאתו לחופשת לידה, ואשתו עבדה שנה לפחות אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה לפני יציאתה לחופשת לידה, העובד יהיה זכאי לחופשת לידה בת 14 שבועות בלבד, ולא בת 20 שבועות.
בכל מקרה, סך כל תקופת החופשה המגיעה לשני בני הזוג לא תעלה על חופשת הלידה שהייתה מגיעה לאם, לולא התחלפה עם בן הזוג.

כיצד עליי להפקיד לחיסכון הפנסיוני של עובד/ת שיוצאים לחופשת לידה?

ב- 14 השבועות הראשונים של חופשת הלידה, על המעסיק להמשיך ולהפקיד לחיסכון הפנסיוני ולקרן ההשתלמות של העובד/ת את הכספים המגיעים לו/לה, וזאת בהתאם לשכר העובד/ת. יצוין, כי חלה על המעביד החובה להמשיך בהפקדות האמורות בתנאי שהעובד/ת עבד/ה אצלו שישה חודשים לפחות לפני תחילת ההיריון.
החוק קובע כי את ההפקדות החודשיות של העובד/ת ניתן לנכות ממשכורת העובד/ת טרם היציאה לחופשת לידה או לאחריה, או לחילופין באמצעות מקדמות.
אם עובד/ת החליט/ה להאריך את חופשת הלידה על חשבונו/ה וללא תשלום, המעסיק לא מחויב בהמשך ההפקדות הפנסיוניות עבור התקופה הנוספת. בנוסף, מחויב המעסיק להודיע בכתב לחברה המנהלת בדבר הפסקת ההפקדות בתקופה הנוספת של חופשת הלידה.

למידע נוסף על חופשת לידה ואופן החישוב של דמי הלידה לחצו כאן למדריך פסגות לחופשת לידה