אמנת פסגות להשקעות אחראיות

פסגות, כמנהל נכסי הציבור הגדול בישראל, מחויב לפעול לטובת האינטרסים ארוכי הטווח של לקוחותיו. אנו בפסגות מבינים כי נושאים סביבתיים, חברתיים ונושאי ממשל תאגידי-ESG, יכולים לתרום למקסום התשואה לאורך זמן, הפחתת הסיכון בהשקעה ושיפור הנורמות בשוק ההון הישראלי. בנוסף, אנו מכירים בכך שיישום עקרונות אלה משרת מטרות רחבות יותר החשובות לציבור בישראל בכללותו.

מה הן השקעות אחראיות?

השקעות המבוססות על אסטרטגיית השקעה המשלבת סיכונים והזדמנויות של חברות בנושאים סביבתיים, חברתיים וארגוניים, זאת במטרה לשפר את ביצועיהן ולהשיג תשואות טובות יותר לאורך זמן.

המונח ESG (סביבתי, חברתי וממשל) מתייחס לשיקולים המודדים את הקיימות ומידת ההשפעה של השקעה מסוימת על החברה והסביבה. סוגיות ESG יכולות להיות מגוונות ועשויות לגרום לסיכונים תפעוליים ואחרים, וכן להוצאות משמעותיות לעסקים. דוגמאות לסוגיות ESG כוללות, בין היתר אך לא רק, שמירה על איכות סביבה, ממשל תאגידי, זכויות אדם, בטיחות וטוהר המידות.

גישה זו עולה בקנה אחד עם גישתם של גופים מוסדיים מובילים בעולם החותרת להשפעה חיובית על החברה והסביבה לצד תוצאות פיננסיות משופרות ובכך לאפשר למשקיעים למקסם את השקעתם.

בהתאם, פסגות גיבש ארבעה עקרונות בסיס על פיהם פסגות מבקש לפעול למען לקוחותיו וזאת כאשר עקרונות אלו עולים בקנה אחד עם חובות הנאמנות של החברה. פרסום עקרונות אלו באמנת השקעות אחראיות נועד להגדיר כללי התנהגות ידועים מראש ושקופים לציבור.

ארבעת העקרונות:


שילוב נושאי סביבה, חברה וממשל תאגידי (ESG) בתהליכי ניתוח השקעות וקבלת החלטות השקעה

אנו סבורים כי בתהליכי קבלת ההחלטות יש לקחת בחשבון שיקולי ESG וזאת על מנת להעריך נכונה את מידת הסיכון הגלומה בהשקעה וזאת לצד השפעתה החיובית של ההשקעה על הסביבה והחברה. במקרים רבים סיכונים אלו אינם נלקחים בחשבון טרם החלטת השקעה. שיקולים אלו יילקחו בחשבון בנוסף לניתוחים כלכליים פנימיים מסורתיים הבוחנים את כדאיותה הכלכלית של השקעה. בהתאם, לצורך קבלת החלטות השקעה אשר לוקחות בחשבון גם שיקולי ESG, פסגות ישלב באנליזות התייחסות לנושאים אלו וזאת ככל שקיים מידע זמין המאפשר זאת.

גילוי אקטיביות כבעלי מניות ושילוב סוגיות של ESG במדיניות המעורבות המוסדית ובנוהלי העבודה שלנו

אנו סבורים כי מעורבות אקטיבית בהליכי מינוי דירקטורים בחברות ציבוריות הינה אחת מבין הזכויות הבסיסיות ביותר עבור בעל מניות. בהתאם אנו פועלים במסגרת זו על מנת לסייע בחיזוק עצמאות הדירקטורים ואי תלותם, בין היתר, באמצעות איתור מועמדים מתאימים ואיכותיים שיוצעו על-ידי בעלי מניות המיעוט ובכך להביא לשיפור בחברות בטווח הארוך.

כמצוין ב"אמנת פסגות למעורבות מוסדית", פסגות רואה בהצבעה באסיפות כלליות כלי מרכזי להשפעה על התנהלותן של החברות בהן מושקעים כספי הלקוחות, ובפרט בסוגיות כדוגמת עסקאות בעלי עניין, תגמול נושאי משרה, מינוי דירקטורים ודח"צים. מדיניות זו כוללת, בין היתר, ניתוח עצמאי ובלתי תלוי המבוצע בפסגות טרם הצבעה באסיפות כלליות.

הצבעה באסיפות כלליות הינה כלי משמעותי בידי הגופים המוסדיים המאפשר נקיטת עמדה כבעלי מניות בסוגיות מפתח הנוגעות לממשל תאגידי ואחריות תאגידית. מעתה ניתוח זה יעגן סוגיות נוספות שנלקחות בחשבון, על-מנת להרחיב השפעה זו לכלל הסוגיות הנכללות בהגדרת השקעות אחראיות.

כגון:

• התייחסות לתמהיל הדירקטוריון בהיבט של גיוון ובשים לב למגדר של חברי הדירקטוריון לצד מומחיותם וניסיונם.

• בעת חידוש כהונתם של דירקטורים, תיערך בחינה של אופן תפקודם, וכאשר מדובר בדח"צים תיבחן זיקתם לבעל השליטה וזאת על בסיס המידע הזמין.

• קיום דיאלוג שוטף עם חברות ציבוריות והעלאת הסוגיות הרלוונטיות לסדר היום.

• תמיכה ביוזמות מצד בעלי מניות אחרים בנושאי ESG.


דרישת גילוי נאות בסוגיות ESG מהגופים בהם אנו משקיעים

על מנת לשקול סיכונים כלכליים פוטנציאליים או הזדמנויות הקשורות בנושאי ESG, בעת קבלת החלטות השקעה, ינקטו הפעולות הבאות:

• ישלח "שאלון השקעות אחראיות" טרם כל השקעה שאינה סחירה.

• נבקש כי סוגיות ESG, תשולבנה במסגרת הדוחות הכספיים השנתיים או במסגרת כל מצג ציבורי אחר של החברה.

• תמיכה ביוזמות הצעות החלטה מצד בעלי מניות אחרים המקדמות גילוי בסוגיות ESG.


קידום שינויים מבניים רגולטוריים בשוק ההון תוך שיתוף פעולה הדוק עם הרגולטור


במסגרת עיקרון זה בכוונת פסגות לקדם את תחום ההשקעות האחראיות באמצעות שיתוף פעולה עם המחוקק והרגולטורים השונים במטרה לקדם יוזמות בנושא.


האמנה תיושם בכל אחת מהחברות הרלוונטיות בקבוצת פסגות בראי ובהתחשב בטובת הלקוחות של החברה הרלוונטית בלבד.

יש לציין, כי האמנה היא בסיס ובנויה כ"קוד פתוח" לטובת עדכונה באופן תדיר. אנו רואים באמנה מסגרת פעולה נורמטיבית לפעילותם של מוסדיים נוספים בישראל, המוזמנים לקחת חלק בפיתוחה ויישומה.

לאורך השנים פסגות מוביל את גישת המעורבות המוסדית ועיגן תפיסה זו באמצעות "אמנת פסגות למעורבות מוסדית" . לצד שיקולי הרווח הכלכלי הנטועים בה, גישה זו מתיישבת גם עם האינטרסים של הקהילה והחברה בכללותה ומקדמת ערכים חברתיים. הסוגיות המרכזיות להן ניתן דגש במסגרת גישה זו: ממשל תאגידי תקין, עמידה על זכויות בעלי מניות המיעוט, הגבלת שכר נושאי משרה, מינוי דחצי"ם ועוד. אמנת פסגות להשקעות אחראיות נותנת מענה לשיקולים נוספים הנכללים תחת הגדרת השקעות אחראיות.