הליך "הכר את הלקוח"

הליך "הכר את הלקוח"

 
עמית/ה יקר/ה,


בתאריך ה-01.02.2018 פרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון חוזר ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בגופים מוסדיים (להלן "החוזר"). בחוזר מפורטות בין היתר הנחיות והוראות לפעולה עבור גוף מוסדי בעת כניסתו לתוקף של צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות, למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ז-2017 (להלן – "הצו החדש"), שנכנס לתוקף ביום ה-15.03.18.

במסגרת הוראות החוזר והצו החדש נקבע כי גוף מוסדי יידרש להשלים מול עמיתיו "הליך של הכרת הלקוח" (להלן: "ההליך") בעבור חלק מקופות הגמל ו/או קרנות ההשתלמות המנוהלות בעבור העמית בגוף המוסדי בתקופה של עד שנה מיום כניסתו לתוקף של הצו החדש (15.03.2019).

אז מי נדרש להשלים את הליך "הכר את הלקוח"?

על פי החוזר, בעבור כל קופת גמל ו/או קרן השתלמות שנפתחו עד 5 שנים לפני יום תחילת הצו החדש וסכום ההפקדה השנתי בהם, באחת מהשנים, עלה על 150,000 ₪ תידרש השלמת ההליך. עמיתים שידרשו בהשלמת ההליך אשר לא ישלימו אותו עד לתאריך ה-15.03.19, תירשם התראה בחשבונם למניעת "פעולה" בחשבון בהתאם להוראות החוזר. עמיתים שנדרשים בהשלמת ההליך יקבלו מסרון ו/או דוא"ל המעדכן כי עליהם לפעול להשלמת ההליך מול הגוף המוסדי.

לתשומת לבך, להלן רשימת פעולות שלא תוכל לבצע במידה ולא תשלים את הליך "הכר את הלקוח" עד ליום 15.3.19*:

  1. משיכה חלקית מקופת גמל / קרן השתלמות.
  2. הפקדה חד פעמית או הגדלה של הפקדות בהוראת קבע.
  3. שינוי מקבל שירות בחשבון (כגון מיופה כוח).
  4. ולמעט – משיכה או העברה מלאה של כל הכספים מהחשבון, קבלת קצבה, שינוי מסלול יזום בקופת גמל וכעדכון פרטים אישיים כגון כתובת מגורים).

*המגבלה לא תחול על מי שאינו נדרש להשלים את תהליך "הכר את הלקוח" כאמור בהוראות הצו החדש.

 אם קיבלתי הודעה כי עלי להשלים את ההליך, מה אני צריך לעשות?

  1. כניסה לקישור מטה.
  2. מילוי טופס דיגיטלי של הליך "הכר את הלקוח" ושליחתו בסיום לפסגות.

 

בכל שאלה או בקשה ניתן לפנות למרכז השירות הלקוחות:

  1. בטלפון: *6707 
  2. במייל: psagot@psagot.co.il


 

בברכה,
פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ