גילוי נאות של פסגות בית השקעות

פסגות ניירות ערך בע”מ - מנהל תיקים וחבר בורסה, ופסגות בית השקעות בע”מ - משווק השקעות (להלן: “החברות”), עוסקות בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) ומשתייכות לקבוצת פסגות (להלן: “בית ההשקעות”). בית ההשקעות עוסק במישרין ובעקיפין, במגוון תחומי פעילות בשוק ההון, לרבות בפעילות בניירות ערך ובנכסים פיננסיים, בהשקעה בניירות ערך ובנכסים פיננסיים עבור אחרים ועבור עצמו, בשירותי חבר בורסה, בניהול קרנות נאמנות, בניהול קופות גמל וקרנות השתלמות, בניהול קרנות פנסיה, ובפעילויות נוספות בשוקי ההון בישראל ומחוצה לה; החברות מודיעות בזאת, כי החברות הינן תאגיד קשור אחת לשנייה, וכן כי הן תאגיד קשור לגופים המוסדיים המפורטים להלן:

1. פסגות קרנות נאמנות בע”מ - מנהל קרן.
2. פסגות קרנות מדדים בע"מ - מנהל קרן.
3. פסגות קופות גמל ופנסיה בע”מ - חברה מנהלת של קופות גמל וקרנות פנסיה.
4. פסגות  (פ.ב.ל) בע"מ - מבטח.

בנוסף, החברות מודיעות בזאת, כי לכל אחת מהחברות דלעיל זיקה לנכסים הפיננסים המנוהלים על ידי רעותה, וכן זיקה לנכסים הפיננסיים ולמוצרי חסכון לטווח ארוך  על ידי החברות הבאות, כמפורט להלן:

1. לקרנות הנאמנות המנוהלות על ידי חברת פסגות קרנות נאמנות בע”מ המפורטות ומתעדכנות מעת לעת באתר האינטרנט של בית ההשקעות בכתובת: https://www.psagot.co.il/heb/Finance/PortfolioManagement/Pages/InvestmentProductList.aspx

2. לקרנות הנאמנות המנוהלות על ידי חברת פסגות קרנות מדדים בע”מ המפורטות ומתעדכנות מעת לעת באתר האינטרנט של בית ההשקעות בכתובת: https://www.psagot.co.il/heb/Finance/PortfolioManagement/Pages/InvestmentProductList.aspx

3. לקופות הגמל ולקרנות הפנסיה המנוהלות על ידי חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע”מ המפורטות ומתעדכנות מעת לעת באתר האינטרנט של בית ההשקעות בכתובת:
https://www.psagot.co.il/heb/Finance/PortfolioManagement/Pages/InvestmentProductList.aspx

4. לקופות גמל ו/או קרנות פנסיה ו/או מוצרים ביטוחיים שהשקעותיהן מנוהלות על ידי פסגות ניירות ערך בע”מ.

5. לקרן הגידור Pareto Optimum, LP (אשר מאוגדת כשותפות מוגבלת באיי קיימן) בניהול השותף הכללי פסגות ניהול קרנות גידור בע"מ.

6. החברות הפועלות כאמור כ- ”משווק השקעות” (ולא כ- ”יועץ השקעות”) עשויות לקבל טובות הנאה בקשר עם הנכסים הפיננסיים הנרכשים לחשבון הלקוח. החברות רשאיות להעדיף נכסים פיננסים אשר לחברות כאמור יש זיקה אליהם, וזאת על פני נכסים פיננסים אחרים, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח, אשר לחברות אין זיקה אליהם.


כמו כן, איזו מהחברות הנ”ל ו/או חברות בבית ההשקעות עשויות לפעול כמפורט להלן:

1. לקבל עמלות הפצה, ניהול, הצלחה ועמלות בגין רכישת ניירות ערך עבור הלקוח בהנפקות בהן משתתף בית ההשקעות.

2. זכאיות לעמלות בגין ביצוע עסקאות בניירות ערך ובנכסים פיננסיים בתיק הלקוח וכן בגין ביצוע עסקאות בניירות ערך ובנכסים פיננסיים עבור מנהלי הקרן והחברה המנהלת קופות גמל.

3. זכאיות לקבל מבנקים ו/או מצדדים שלישיים ו/או סוכנים שלהן עמלות או החזרי עמלות בגין שירותים שבוצעו על-ידן עבור הלקוח במסגרת תיק הלקוח ו/או במסגרת חשבון הלקוח בתאגידים בנקאיים כלשהם.

4. עובדיהן ו/או מי מטעמן, העוסקים בשיווק, בתיווך ו/או במתן השירותים ללקוח, עשויים להיות מתוגמלים בגין תרומתם בשיווק, תיווך ובמתן השירותים מתוך דמי הניהול ו/או תשלומים אחרים שהן גובות מהלקוח עבור שירותיהן.

5. לעסוק בבנקאות להשקעות ולקבל עמלה מצדדים שלישיים בגין קשירת עסקאות בבורסה ו/או מחוץ לבורסה בניירות ערך ובנכסים פיננסיים ו/או בנכסים לא סחירים אשר בגינן תיווכו בעסקה נשוא ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים ו/או הנכסים הלא סחירים.

6. לשמש כמפיץ לניירות ערך שהוצעו לציבור.

7. עשויות, במישרין ובעקיפין, להחזיק ולפעול עבור עצמן בניירות ערך ובנכסים פיננסיים הנרכשים לחשבון הלקוח/נמכרים מחשבון הלקוח/מוחזקים בחשבון הלקוח לפני ו/או במהלך ו/או אחרי ביצוע העסקאות כאמור עבור הלקוח.

8. לחברות במסגרת פעילותן בבית ההשקעות עשויות להיות חברות קשורות נוספות, ומכאן שלחברות תהיה זיקה אליהן. החברות תהיינה רשאיות לבצע עסקאות בניירות ערך המונפקים על ידי חברות קשורות אלו, על אף זיקתן אליהן כאמור, וזאת כל עוד העסקאות נעשות משיקולים מקצועיים לטובת הלקוח.

לקוח יקר, לידיעתך, כי במידה והופנית ע”י סוכן לחברות לשם קבלת שירותי שיווק השקעות וניהול תיקים, יתכן והסוכן זכאי לקבלת עמלה חודשית קבועה מסך דמי הניהול שנגבים בחשבונך על ידי החברות ואשר פורטו בהסכם ההתקשרות מולך, וזאת בגין הפנייתך ו/או עבור השירות שהוענק לך ו/או שיוענק לך בעתיד על ידו.