גילוי נאות

פסגות ניירות ערך בע"מ – מנהל תיקים וחבר בורסה (להלן: "החברה"), עוסקת בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) ומשתייכת לפסגות בית השקעות בע"מ (להלן: "בית ההשקעות"). בית ההשקעות עוסק במישרין ובעקיפין, במגוון תחומי פעילות בשוק ההון, לרבות בפעילות בניירות ערך ובנכסים פיננסיים, בהשקעה בניירות ערך ובנכסים פיננסיים עבור אחרים ועבור עצמו, בשירותי חבר בורסה, בניהול קרנות נאמנות וקרנות גידור, ובפעילויות נוספות בשוקי ההון בישראל ומחוצה לה; החברה מודיעה בזאת, כי החברה היא תאגיד קשור לגוף המוסדי המפורט להלן: פסגות קרנות נאמנות בע"מ – מנהל קרן.

בנוסף, החברה מודיעה בזאת, כי לכל אחת מהחברות דלעיל זיקה לנכסים הפיננסים המנוהלים על ידי רעותה, וכן זיקה לנכסים הפיננסיים על ידי החברות הבאות, כמפורט להלן:
לקרנות הנאמנות המנוהלות על ידי חברת פסגות קרנות נאמנות בע"מ.

לקרן הגידור Pareto Optimum, LP (אשר מאוגדת כשותפות מוגבלת באיי קיימן) בניהול השותף הכללי פסגות ניהול קרנות גידור בע"מ;  לקרן הגידור Pareto Equity, LP (אשר מאוגדת כשותפות מוגבלת באיי קיימן) בניהול השותף הכללי פסגות קומפס קרנות גידור בע"מ; לקרן הגידור, Psagot P2P – Kiwi Ltd    (אשר מאוגדת כשותפות מוגבלת באיי קיימן) בניהול השותף הכללי פסגות מוצרים אלטרנטיביים (2021) בע"מ.

החברות הפועלות כאמור כ-"משווק השקעות" (ולא כ-"יועץ השקעות") עשויות לקבל טובות הנאה בקשר עם הנכסים הפיננסיים הנרכשים לחשבון הלקוח. החברות רשאיות להעדיף נכסים פיננסים אשר לחברות כאמור יש זיקה אליהם, וזאת על פני נכסים פיננסים אחרים, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח, אשר לחברות אין זיקה אליהם.

כמו כן, כל אחת מהחברות הנ"ל ו/או חברות בבית ההשקעות עשויות לפעול כמפורט להלן:
לקבל עמלות הפצה, ניהול, הצלחה ועמלות בגין רכישת ניירות ערך עבור הלקוח בהנפקות בהן משתתף בית ההשקעות. זכאיות לעמלות בגין ביצוע עסקאות בניירות ערך ובנכסים פיננסיים בתיק הלקוח וכן בגין ביצוע עסקאות בניירות ערך ובנכסים פיננסיים עבור מנהלי הקרן.

זכאיות לקבל מבנקים ו/או מצדדים שלישיים ו/או סוכנים שלהן עמלות או החזרי עמלות בגין שירותים שבוצעו על-ידן עבור הלקוח במסגרת תיק הלקוח ו/או במסגרת חשבון הלקוח בתאגידים בנקאיים כלשהם. עובדיהן ו/או מי מטעמן, העוסקים בשיווק, בתיווך ו/או במתן השירותים ללקוח, עשויים להיות מתוגמלים בגין תרומתם בשיווק, תיווך ובמתן השירותים מתוך דמי הניהול ו/או תשלומים אחרים שהן גובות מהלקוח עבור שירותיהן. לעסוק בבנקאות להשקעות ולקבל עמלה מצדדים שלישיים בגין קשירת עסקאות בבורסה ו/או מחוץ לבורסה בניירות ערך ובנכסים פיננסיים ו/או בנכסים לא סחירים אשר בגינן תיווכו בעסקה נשוא ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים ו/או הנכסים הלא סחירים. לשמש כמפיץ לניירות ערך שהוצעו לציבור. עשויות, במישרין ובעקיפין, להחזיק ולפעול עבור עצמן בניירות ערך ובנכסים פיננסיים הנרכשים לחשבון הלקוח/נמכרים מחשבון הלקוח/מוחזקים בחשבון הלקוח לפני ו/או במהלך ו/או אחרי ביצוע העסקאות כאמור עבור הלקוח. לחברות במסגרת פעילותן בבית ההשקעות עשויות להיות חברות קשורות נוספות, ומכאן שלחברות תהיה זיקה אליהן. החברות תהיינה רשאיות לבצע עסקאות בניירות ערך המונפקים על ידי חברות קשורות אלו, על אף זיקתן אליהן כאמור, וזאת כל עוד העסקאות נעשות משיקולים מקצועיים לטובת הלקוח. לקוח יקר, לידיעתך, כי במידה והופנית ע"י סוכן לחברות לשם קבלת שירותי שיווק השקעות וניהול תיקים, יתכן והסוכן זכאי לקבלת עמלה חודשית קבועה מסך דמי הניהול שנגבים בחשבונך על ידי החברות ואשר פורטו בהסכם ההתקשרות מולך, וזאת בגין הפנייתך ו/או עבור השירות שהוענק לך ו/או שיוענק לך בעתיד על ידו.