דיסקליימר

המידע מסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. לא בוצעו כל בדיקות על מנת לאמת את נכונות המידע. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויים לאחר שליחתו. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות כאן לתוצאות בפועל. שולח המידע אינו מחויב להודיע לנמנעים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד במידע. אין לראות במידע זה המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ לרכישה, ביצוע השקעות או ביצוע פעולות או עסקאות כלשהן. ניתוח זה משקף את הבנתנו ביום שליחת המידע בלבד. המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי לרבות ייעוץ משפטי ולפיכך אין להסתמך על מידע זה ואין בו כדי להחליף שיקול דעת עצמאי וקבלת יעוץ משפטי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. קבוצת פסגות, בעלי מניותיה וכן עובדיה וכל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם משימוש במידע, אם יגרמו, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע.

לקוחות קבוצת פסגות עשויים להחזיק ו/או לבצע, בין היתר, עסקאות בניירות הערך ו/או בנכסים הפיננסיים הנזכרים בסקירה זו, ככל שנזכרים, בהתאם או שלא בהתאם לאמור בה.

מידע זה מיועד אך ורק ללקוחות כשירים, כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה – 1995.

יובהר כי מידע זה הינו לצורך שימושך האישי ואין להפיץ, להעביר, להעתיק או לעשות כל שימוש אחר במידע זה ללא קבלת אישור עורך המידע וכן קבוצת פסגות מראש ומכתב.