עדכון בדבר פעילות ניהול תיקים

 

לקוח/ה יקר/ה שלום וברכה,

1. במיוחד בימים מורכבים אלו אנו מחבקים אתכם ואת המשפחות ומקווים לימים טובים ובטוחים יותר.

2. חשוב לנו להודיע לך שפסגות ניירות ערך בע"מ (להלן: "פסגות" או "החברה") מצויה בעיצומו של מהלך העברת פעילות ניהול התיקים ושיווק ההשקעות לאקסלנס ניירות ערך והשקעות בע"מ (להלן: "אקסלנס"), בית השקעות מהמובילים בישראל ובעל מוניטין וניסיון של עשרות שנים, וזאת מכוח הסכם להעברת פעילות כאמור שנקשר בין החברה לאקסלנס ביום 19 בינואר 2023, ובהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי הנכבד (מדור כלכלי) לביצוע ההסדר לפי סעיפים 350 ו-351 לחוק החברות, התשנ"ט- 1999 להעברת הפעילות כאמור במסגרת הליך ת"א 53776-02-23, שהוגש על ידי פסגות ואקסלנס ("העברת הפעילות") ("הבקשה לאישור ההסדר").

3. אנו מוצאים יתרונות משמעותיים בהעברת הפעילות תוך שמרבית צוותי הניהול וההשקעות שלנו שליוו אותך במשך שנים ימשיכו ככלל ללוות אותך גם באקסלנס, תוך שמירת רמת השירות שנהנית ממנה בפסגות ובכפוף למדיניות השקעות שנקבעה לך בתיק ההשקעות, לאפיון הצרכים שלך ושמירת רמת הסיכון שבה נוהל תיקך בפסגות (עד להתקשרות ישירה כאמור להלן עם אקסלנס), והכל בכפוף להוראות כל דין (כאשר, כמובן, במידת הצורך, תעודכן מדיניות ההשקעות בהתאם להוראותיך מקום בו הדבר נדרש).

4. העברת פעילות משמעותה שאקסלנס תבוא בנעליה של החברה, לכל דבר ועניין, במובן זה שכלל הזכויות וההתחייבויות הקשורות והנובעות מפעילות ניהול תיקי ההשקעות של פסגות, מכוח ההסכם עמך, יוסבו ויומחו לאקסלנס (או שיוסבו ויומחו מרגע אישור המוסד הפיננסי בו מתנהל חשבונך לפעולה כאמור), ללא צורך בפעולה נוספת כלשהי, ואקסלנס תיחשב לעניין זה כצד להסכם ניהול תיק ההשקעות ו/או שיווק ההשקעות של פסגות עמך, ותישא בכל החיובים ותהיה זכאית לכל הזכויות הנובעות ממנו החל ממועד ההשלמה של העברת פעילות ניהול התיקים בהתאם להחלטת בית המשפט, לכשתינתן, תוך שבהתאם להוראות הדין (ומבלי לגרוע מן ההסכם שנחתם בין פסגות ואקסלנס) תיוותר חבות ואחריות פסגות מולך בקשר עם הפעילות ו/או התיק המועבר לאקסלנס, שמקורן או עילתן נוגעות למועד שלפני מועד העברת הפעילות. כמו כן, פסגות תמשיך לקיים את דרישות הבטוחה בהתאם לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (הון עצמי וביטוח), תש"ס-2000, בקשר עם ניהול תיקים בהתאם לחוק, לרבות למשך התקופה הקבועה בתום תקופת הפוליסה.

5. בכפוף לכך שלא תתקבל התנגדותך כאמור להלן תוך 30 ימים ממועד קבלת הודעה זו (בהתאם למועדים הקבועים לקבלת הודעה בהסכם שנחתם עמך), ולאישור בית המשפט, פסגות תעביר לאקסלנס מידע אודות התיק המנוהל באופן שיאפשר להמשיך לנהלו ממאגרי המידע שלה בכפוף לכך שאקסלנס תשתמש במידע הנדרש לצורך העברת הפעילות בלבד, לתקופה התחומה עד למועד בו תתקשר ישירות עם אקסלנס או תיפסק ההתקשרות עמך, בהתאם להנחיות בית המשפט.

6. יובהר כי שמורה לך הזכות להפסיק את ההתקשרות עם פסגות או עם אקסלנס בעתיד בכל עת, ובאפשרותך להתקשר עם מנהל תיקים מורשה אחר. בנוסף, ומבלי לגרוע מזכותך כאמור בסעיף 4 לעיל, באפשרותך להגיש התנגדות לבקשה לאישור ההסדר לבית המשפט המוסמך בהתאם להוראות ולמועדים הקבועים בדין להגשת התנגדות כאמור. את ההתנגדות אתה רשאי להגיש ישירות לבית המשפט או באמצעותה העברתה לחברתנו לצורך הגשתה לבית המשפט.

7. מאחר ואקסלנס היא חברת ניהול תיקים שעוסקת גם בשיווק השקעות בעלת זיקה לנכסים פיננסיים כהגדרת מונחים אלה בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה – 1995 ("חוק הייעוץ"), אקסלנס רשאית להעדיף בניהול תיק ההשקעות נכסים פיננסיים שיש לה זיקה אליהם על פני נכס פיננסי אחר הדומה מבחינת התאמתו ללקוח, בכפוף לעמידה בדרישות הגילוי על פי חוק הייעוץ. אקסלנס לא תרכוש עבורך נכסים שיש לה זיקה פיננסית אליהם וזאת עד להתקשרותך הישירה עם אקסלנס. אין באמור כדי לשנות מיצירה, רכישה, החזקה, מכירה או פדיון של נכסים פיננסיים שלחברתנו היתה זיקה אליהם בתיקך.

8. חשוב לנו לציין כי לא נדרשת כל פעולה מצדך ואנו מבצעים עבורך את העברת הפעילות, באותם התנאים מהם נהנית בקבלת השירותים לעניין תעריפי הניהול.

9. בכל מקרה אנחנו לשירותך בכל נושא ועניין באמצעות מנהלי קשרי הלקוחות האישיים שלכם או בפרטי קשר של נציגים מטעמנו שלהלן: טלפון 073-7968851, דוא"ל: [email protected] ועבור לקוחות פרו, טלפון: 5716*, דוא"ל: [email protected] פרטים אודות העברת הפעילות מתפרסמים גם באתר האינטרנט של החברה ואקסלנס ובאיזור האישי שלך. הפרטים המחייבים מצויים בתיק בית המשפט במסגרת הבקשה לאישור הסדר הפשרה, והעברת הפעילות כפופה להחלטת בית המשפט ולהוראותיו כאמור בהליך זה.

בכבוד רב,

פסגות ניירות ערך בע"מ

__________________________________________________________________________________

[1] לרבות כל ייפויי הכוח, הסכמים מול בנקים או חברי הבורסה או סוכנים או מפיצים, מוניטין חברת פסגות וזכויות הקניין הרוחני של פסגות הקשורים לפעילות ניהול התיקים, והכל בהתאם להסכם בין הצדדים ולהחלטת בית המשפט.

תאריך פרסום: 18.10.23